adeegyada

Dhammaan wixii ku saabsan adeegyo kala duwan oo ay bixiyaan shirkado