ਜੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ?

  ਮੁਰੰਮਤ ਬੈਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਗਾਲ ਵਿਚ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?

  ਰਸਟ ਵਿਚ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ?

  ਜੰਗਲੀ ਵਿਚ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  ਜੰਗਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦਾ ਤੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ?

  ਜੰਗਾਲ ਵਿਚ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ?

  ਜੰਗਾਲ ਵਿਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸੂਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?

  ਜੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਖੱਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

  ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ?

  ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਛੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ?

  ਜੰਗਾਲ

  ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਟਯੂਟੋਰਿਯਲ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰਗਾਂ.