Oficina

Como podo escribir unha carta e que tipos hai? - Guía paso a paso

Hoxe en día existen diferentes formas de comunicarse, baseadas nos grandes avances tecnolóxicos, na era das telecomunicacións. Pero unha das cousas a ter en conta é iso a comunicación é eficaz.

As letras seguen sendo unha parte importante da comunicación formal e informal. Por suposto, hai que ter en conta certas cousas antes de comezar a escribir, dependendo do obxectivo que se persegue na comunicación, sería o tipo de carta. Entón, cales son os tipos de cartas?, como se escribe unha carta?, ¿cal debe ser a súa estrutura?, como se debe finalizar? e as súas vantaxes.

Como numerar páxinas en word

Como numerar páxinas en Word? [RÁPIDO E FÁCIL]

Aprende como podes numerar as páxinas das túas obras en Word.

Cousas a ter en conta antes de comezar a escribir unha carta?

Antes de comezar a escribir, é necesario ter en conta certos factores como:

 • O tema que queres comunicar. É fundamental determinar cal é o tema a tratar na carta, para poder elixir o formato e o ton a empregar para redactala.
 • O propósito da carta. Determinar o que se quere conseguir coa comunicación é a clave, xa que revela a intención que se persegue ao escribir, e así ter en conta que palabras empregará. A motivación está inmersa neste punto, porque o motivo da comunicación vén dado por necesidade ou obriga.
 • A persoa a quen vai dirixida. É da máxima importancia, xa que segundo a quen dirixamos a carta, sería o tipo de vocabulario e ton a empregar na escrita.

Tipos de letras

A función ou obxectivo que persegue a comunicación determina o tipo de carta, e xorden de dous aspectos ou grupos:

 • Carta informal: é aquel que se dirixe a un amigo ou coñecido para tratar un asunto concreto ou informar de algo. As cartas informais poden ser: cartas de amor, cartas de Nadal, para despedir a un amigo, de motivación, entre outras.
 • carta formal: é aquel que se dirixe a un organismo, organización ou persoa xurídica, co fin de informar, establecer acordos, solicitar ou dar resposta a cuestións ou asuntos de gran importancia. As cartas formais poden ser: carta de renuncia, carta de sesión de poder, carta de solicitude de visado, autorización, comercial, entre outras.
como escribir unha carta

Como debo escribir a carta?

Ao escribir unha carta debes saber que dependerá do seu tipo, pero en xeral debes ter en conta o seguinte, se é a man ou que a escribes con Palabra.

 • Segundo o tema a tratar. Escóllese o ton e un determinado formato, pode ser agradecemento, despedimento, solicitude, recomendación, presentación, invitación, amor, queixa ou reclamación.
 • Determina a quen vai dirixida a carta. Sexa un organismo ou un amigo. Polo tanto, a temática determinará a lonxitude da letra, o esquema xeral, o tipo de vocabulario empregado e o ton empregado.
 • Siga o formato da carta. Tendo en conta certas regras xerais para a carta, como as súas partes, como cabeceira, remitente, data. Tamén os datos do destinatario, a referencia ou asunto a tratar, o contido ou corpo da carta e a sinatura.

Estrutura dunha carta

A estrutura dunha letra vén dada polo regras a seguir para a conformación das súas partes, seguindo determinadas regras xerais, como as marxes e os datos que debe conter como información.

A carta debe estar formada por un encabezado, data, destinatario, referencia ou cuestión a tratar, o contido ou corpo da carta e a sinatura.

como escribir unha carta

Contido que debes ter

A carta debe conter a seguinte información:

 • A cabeceira. Nesta parte deben ir os datos do remitente: nome e apelidos, empresa e departamento, así como o seu logotipo se o ten, o enderezo completo, teléfono, correo electrónico. Toda esta información debería ir na marxe esquerda
 • Data. Este debe conter o lugar exacto onde se fai a carta, a data completa (día, mes, ano) e debe ir na marxe dereita.
 • Datos do destinatario. É a quen vai dirixida a carta, e debe conter: nome e apelidos, empresa e departamento ao que pertence, enderezo completo, teléfono, correo electrónico. Toda a información orientada á marxe esquerda.
 • Referencia ou tema a tratar. Esta parte ten como finalidade facilitar a comprensión da finalidade da información, se se considera oportuna e debe estar centrada na ficha. 
 • O contido debe ter: saúdo formal dun máximo dunha liña, seguido do motivo da escrita no primeiro parágrafo. Despois, a argumentación do tema, a proposta de solución, se é o caso, cordial e atenta despedida, todo con marxe xustificada.
 • A sinatura. A parte final é a sinatura, que identifica a persoa que emite a carta, preferentemente con letra manuscrita, nomes e apelidos. Así como o posto e todo o relacionado con el que se considere necesario. Toda esta información debería ir na marxe dereita.

Toda carta ben estruturada é agradable á vista do lector e di moito sobre quen a escribiu.

como escribir unha carta
elaborar un mapa conceptual na portada do artigo de palabras

Crear mapa conceptual en Word [Pasos a seguir]

Descubra como facer un mapa conceptual usando Word

 

Como se debe finalizar unha carta?

A carta debe rematar cunha cordial despedida, as frases comúns poden ser:

 • Nada máis polo momento Mándolle un cordial balance, recibo as miñas máis altas consideracións, á espera dunha resposta satisfactoria.
 • Completando coa palabra 'Atentamente' incluíndo datos persoais, como nome, apelidos, número de teléfono, correo electrónico, entre outros.

Vantaxes das tarxetas

Como vantaxes podemos dicir que as cartas permítennos ter unha comunicación eficaz coa outra persoa. Así mesmo, déixanos constancia do avance do tema e das súas posibles solucións, por se as precisamos despois.

E como vantaxe máis que podemos mencionar é que a comunicación escrita permite un contacto estreito entre as partes implicadas.

Deixe un comentario