Aviso Legal

Este aviso legal regula o uso do sitio web www.citeia.com  (En diante referido a A PÁXINA WEB)

1 Contido

O contido deste sitio web é propiedade de www.citeia.com 

2. Propiedade intelectual

Esta páxina web, o seu contido, o seu código fonte están protexidos pola normativa nacional e internacional vixente sobre propiedade intelectual, todos os dereitos reservados.

3. Uso da web

O usuario de www.citeia.com comprométese a facer un uso lícito do sitio web e dos seus contidos, de acordo coa lexislación española. O usuario debe absterse de:

 1. Difundir contido criminal, violento, pornográfico, racista, xenófobo, ofensivo, en defensa do terrorismo ou, en xeral, contrario ás leis, regulamentos internacionais ou orde pública.
 1.  Introducir virus informáticos na rede ou realizar accións que poidan alterar, estropear, interromper ou xerar erros ou danos en documentos electrónicos, datos ou sistemas físicos e lóxicos, tanto de www.citeia.com así como terceiros, sexan físicos ou xurídicos, entidades, organismos ou organizacións de calquera natureza.
 1. Obstaculizar ou dificultar, por calquera medio e / ou tecnoloxía, o acceso doutros usuarios A PÁXINA WEB e os seus servizos a través do consumo masivo de recursos informáticos a través dos cales www.citeia.com Preste os seus servizos.
 1. Acceda ás contas de correo electrónico doutros usuarios ou áreas restrinxidas dos sistemas informáticos de O PROPIETARIO DA PÁXINA WEB ou de terceiros, sexan físicos ou xurídicos, entidades, axencias ou organizacións de calquera natureza e, no seu caso, obter, restar, coñecer ou extraer información de calquera natureza.
 1.  Tamén está prohibido o intento sen éxito do descrito no parágrafo anterior.
 1. Viola ou infrinxa os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como infrinxe a confidencialidade da información de www.citeia.com ou terceiros, sexan físicos ou xurídicos, entidades, axencias ou organizacións de calquera natureza.
 1. Suplantar a identidade doutro usuario, administracións públicas ou terceiros, sexan físicos ou xurídicos, entidades, organismos ou organizacións de calquera natureza.
 1. Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou doutro xeito comunicar publicamente, transformar ou modificar o contido de A PÁXINA WEB, a non ser que teña a autorización expresa do propietario dos dereitos correspondentes ou estea legalmente permitido segundo a normativa vixente.
 1. Recolla datos con fins publicitarios e para enviar publicidade de calquera tipo e comunicacións para a venda ou outros fins comerciais sen a súa solicitude ou consentimento previo.

Todo o contido de www.citeia.com, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o deseño gráfico e os códigos fonte correspondentes, constitúen unha obra á que pertence a propiedade intelectual O PROPIETARIO DA PÁXINA WEB, sen que se entenda que o usuario ten asignado ningún dos dereitos de explotación sobre eles máis alá do estritamente necesario para o correcto uso de www.citeia.com.

Lexislación e xurisdición aplicables: Os termos establecidos neste documento réxense pola lexislación española. As partes, no caso de que a normativa aplicable o permita, renunciando expresamente a calquera outra xurisdición que lles poida corresponder, sométense á dos Xulgados e Tribunais da cidade de Barcelona, ​​para a resolución de calquera controversia ou disputa legal que eventualmente pode aparecer.

Obrigas dos usuarios: Usuarios dos servizos de www.citeia.com Comprométense a cumprir a lexislación vixente e a usala de acordo cos bos costumes, a moral e a orde pública. Así mesmo, están obrigados a cumprir as normas detalladas neste texto legal e a cumprir as cláusulas que rexen o acceso e uso deste sitio web.

4 Responsabilidade

Esta páxina está en contra da piratería ou calquera outra actividade ilegal e condena calquera comportamento contrario aos dereitos de propiedade intelectual ou doutra natureza. O usuario comprométese a facer un uso adecuado e lícito do sitio web e do contido subministrado por outros usuarios, de acordo coa lexislación aplicable, este aviso, a moral xeralmente aceptada e os bos costumes e a orde pública. Deste xeito, o usuario debe absterse de facer un uso non autorizado ou fraudulento do sitio web e / ou dos contidos con fins ou efectos ilegais.

5. Exclusión de garantías e responsabilidades

O contido de A PÁXINA WEB É de carácter xeral e ten un propósito meramente informativo, sen garantir plenamente o acceso a todos os contidos nin a súa integridade, corrección, validez ou actualidade en cada un dos momentos de acceso aos mesmos. Do mesmo xeito, non se pode garantir a súa idoneidade www.citeia.com está excluído e exonérase, na medida que o permita a normativa vixente, de calquera responsabilidade por danos de calquera tipo derivados de:

 1. A incapacidade de acceso A PÁXINA WEB ou a falta de veracidade, precisión, integridade e / ou actualidade dos contidos, así como a existencia de vicios e defectos de todo tipo dos contidos transmitidos, difundidos, almacenados, postos a disposición de quen se accedeu a través de o propio ou os servizos ofrecidos.
 1. A presenza de virus ou outros elementos nos contidos que poidan causar alteracións nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou datos do NOME DE USUARIO.
 1. Uso A PÁXINA WEB con incumprimento da normativa vixente, en fraude de lei, contraria á boa fe ou á orde pública, infrinxindo os usos do comercio e o tráfico de Internet, así como o incumprimento das obrigas que o NOME DE USUARIO derivan deste aviso legal como consecuencia do uso incorrecto de A PÁXINA WEB.
 1.  En particular, www.citeia.com Non se fai responsable das accións de terceiros que poidan implicar unha violación dos dereitos de propiedade intelectual e industrial, segredos comerciais, dereitos á honra, privacidade persoal e familiar e a propia imaxe, así como a normativa sobre competencia desleal e publicidade. ilícito.
 1. Do mesmo xeito, www.citeia.com queda exonerado expresamente de calquera responsabilidade con respecto á información que estea fóra desta PÁXINA WEB e non o xestiona directamente o noso webmaster; ao entender que a función das ligazóns e hiperligazóns que aparecen en A PÁXINA WEB trátase exclusivamente de informar ao usuario sobre a existencia doutras fontes capaces de ampliar o contido ofrecido.
 1. www.citeia.com non garante nin se fai responsable do funcionamento ou accesibilidade dos sitios ligados; nin lles suxire, invita ou recomenda unha visita, polo que non será responsable do resultado obtido.
 1. www.citeia.com non se fai responsable do establecemento de hipervínculos por terceiros.